KP Toplana a.d. Gradiška saziva 13. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  KP Toplana a.d. Gradiška

KOMUNALNO PREDUZEĆE
„TOPLANA" a.d. Gradiška
Broj : 01-316-66/2018.
Datum : 05.12.2018. godine

Na osnovu člana 59. Statuta KP „Toplana" a.d. Gradiška i čl. 8,9. i 10. Poslovnika o radu Skupštine akcionara preduzeća, Privremeni Nadzorni odbor na sjednici održnoj dana 22.10.2018. godine donosi sledeću

ODLUKU
o sazivanju trinaeste redovne sjednice
Skupštine akcionara KP „TOPLANA" a.d. Gradiška

I

Trinaesta redovna sjednica Skupštine akcionara KP "Toplana" a.d. Gradiška saziva se za 10.01.2019. godine (četvrtak) sa početkom u 13 časova u prostorijama male sale za sastanke opštine Gradiška (broj 47).

II

Ukoliko se zbog nedostatka kvoruma trinaesta redovna sjednica Skupštine ne održi u zakazanom terminu ponovljena sjednica Skupštine će se održati u istim prostorijama dana 17.01.2019.godine (četvrtak) sa početkom u 13 časova.

III

Javni poziv za Trinaestu redovnu sjednicu Skupštine akcionara objavit će se u dnevnom listu „EURO BLIC„ te na internet stanici Banjalučke berze.

IV

Za Trinaestu redovnu Skupštinu akcionara KP „Toplana"a.d. Gradiška, Privremeni Nadzorni odbor Preduzeća predlaže sljedeći


Dnevni red:


1. Izbor radnih tijela:
• Predsjednika Trinaeste redovne sjednice Skupštine akcionara.
• Komisija za glasanje,
• Zapisničara,
• Dva ovjerivača zapisnika .
2. Izvještaj Komisije za glasanje o verifikaciji mandata i donošenje Odluke o usvajanju izvještaja Komisije za glasanje o verifikaciji mandata za tekuću sjednicu Skupštine akcionara.
3. Usvajanje zapisnika sa Dvanaeste redovne sjednice Skupštine akcionara, održane 21.12.2017. godine.
4. Razmatranje i usvajanje izvještaj o poslovanju preduzeća za poslovnu 2017. godinu.
5. Razmatranje i usvajanje izvještaja nezavisnog revizora o poslovanju preduzeća za finansijsku 2017. godinu.
6. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Privremenog Nadzornog odbora u periodu 2017. do 2018. godine.
7. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja za 2018. godinu.
8. Razmatranje i usvajanje Odluke o izboru nezavisnig revizora za poslovnu 2018. godinu.
9. Razmatranje i usvajanje Odluke o razrješenju članova Privremenog Nadzornog odbora.
10. Razmatranje i usvajanje Odluke o imenovanju članova Nadzora odbora, na mandatni period od četiri godine.
11. Donošenje Odluke o otpisu potraživanja po osnovu isporučene toplotne energije za period 2012. i 2013. godine JZU BOLNICA Gradiška.

V

Pravo učešće i pravo glasa na Trinestoj redovnoj sjednici Skupštine akcionara neposredno ili putem pumoćnika, odnosno predstavnika, imaju lica koja su kao akcionari, koji imaju u vlasništvu akcije Društva s pravom glasa bili upisani u Knjigu akcionara društva koja se vodi kod Centralnog registra hartije od vrijednosti a.d. Banja Luka na dan 31.12.2018. godine.
Punomoć za zastupanje, učestovanje u radu i glasanje na Trinaestoj redovnoj sjednici Skupštine akcionara mora biti izdana, odnosno ovjerena kod nadležnog organa, u skladu sa vaćžećim propisima.

VI

Materijal za sjednicu Skušpštine akcionara dostupni su svakim radnim danom, od 12 do 14 časova, u prostorijama preduzeća ili na veb sajtu opštine Gradiška.

 

 

PREDSJEDNIK PRIVREMENOG
NADZORNOG ODBORA
Uroš Grahovac

 
Prečice: KPTG