Meridian a.d. Banja Luka saziva 23. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

"MERIDIAN" Akcionarsko društvo za transport i logistiku
Veselina Masleše 21/II
Banjaluka
UPRAVNI ODBOR
Broj: 26/18
Datum: 28.11.2018.

Na osnovu čl. 268. i 272. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13) i čl. 60. st. 1. tač. 8. Statuta "Meridian" a.d. Banjaluka, Upravni odbor društva na svojoj sjednici održanoj dana 28.11.2018. god. donio je sljedeću

ODLUKU

1. SAZIVA SE 23. Skupština akcionara (vanredna skupština) koja će se održati dana 18.12.2018. godine u prostorijama Uprave društva u Banjaluci, Veselina Masleše 21/II, sa početkom u 12 časova.
2. Oglas o sazivu Skupštine objaviti najkasnije 15 dana prije utvrđenog termina u dva dnevna glasila registrovana na području RS sa sljedećim predloženim dnevnim redom:

2.1. Izbor predsjednika Skupštine
2.2 Izbor radnih tijela Skupštine (komisija za glasanje, zapisničar, 2 ovjerivača zapisnika)
2.3. Izvještaj komisije za glasanje
2.4. Usvajanje zapisnika sa Skupštine akcionara održane 5.6.2018. godine
2.5. Donošenje odluke o isplati dividende
2.6 Razmatranje i usvajanje Poslovne politike društva za 2019. godinu
3. U slučaju da se Skupština ne održi navedenog dana, zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština će se održati istog dana u 13 časova na istom mjestu sa predloženim dnevni redom.
4. Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti RS koji sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na deseti dan prije održavanja sjednice Skupštine akcionara, odnosno na dan 8.12.2018. god.
5. Materijali za Skupštinu biće dostupni akcionarima u sjedištu društva u Banjaluci, ul. Veselina Masleše 21/II svakim radnim danom od 8 do 15 časova.
6. Odluka stupa na snagu danom donošenja.


Predsjednik Upravnog odbora
Anđelko Šobot, s.r.

 
Prečice: MRDN