Vodovod a.d. Doboj saziva 12. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

"VODOVOD" a.d. DOBOJ
NADZORNI ODBOR
Broj: 03-379-7200/18
Doboj, 28.11.2018. god.

Na osnovu člana 7. Zakona o javnim preduzećima ("Sl. glasnik Republike Srpske", broj 75/04) i člana 55. Statuta društva, Nadzorni odbor društva na svojoj 28. redovnoj sjednici održanoj dana 28.11.2018. godine, donio je

ODLUKU
o zakazivanju XII vanredne Skupštine akcionara
"Vodovod" a.d. Doboj

XII vanredna Skupština akcionara "Vodovod" a.d. Doboj zakazuje se za dan 24.12.2018. godine sa početkom u 12 sati u konferencijskoj sali preduzeća "Vodovod" a.d. Doboj u ulici Kralja Petra I broj 15 B.
Nadzorni odbor predlaže da se Skupština akcionara održi prema sljedećem

Dnevnom redu

1. Usvajanje izvještaja Komisije za glasanje;
2. Usvajanje zapisnika sa godišnje Skupštine akcionara društva;
3. Donošenje odluke o usvajanju plana poslovanja društva za 2019. godinu;
4. Donošenje odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora ispred akcionara koji imaju najmanje 5% udjela u akcijama društva, zbog isteka mandata;
5. Donošenje odluke o imenovanju vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora ispred akcionara koji imaju najmanje 5% udjela u akcijama društva;
6. Donošenje odluke o utvrđivanju uslova, standarda i kriterijuma za izbor članova Nadzornog odbora "Vodovod" a.d. Doboj;
7. Donošenje odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor članova Nadzornog odbora "Vodovod" a.d. Doboj;
8. Donošenje odluke o imenovanju komisije za provođenje javnog konkursa i izbor članova Nadzornog odbora "Vodovod" a.d. Doboj;
9. Donošenje odluke o razrješenju dužnosti članova Odbora za reviziju "Vodovod" a.d. Doboj;
10. Donošenje odluke o imenovanju vršilaca dužnosti članova Odbora za reviziju "Vodovod" a.d. Doboj;
11. Donošenje odluke o izmjeni i dopuni statuta društva.

U slučaju da se XII vanredna skupština ne održi u zakazano vrijeme, ponovljena sjednica će se održati dana 24.12.2018. godine u 14 sati na istom mjestu i sa istim dnevnim redom. Poziv za sjednicu Skupštine akcionara objavljuje se u dva dnevna lista registrovana na području Republike Srpske i to: "Glas Srpske" i "Nezavisne novine".
Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine akcionara ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti, sa stanjem na deseti dan prije održavanja Skupštine akcionara, odnosno sa stanjem na dan 14.12.2018. godine. Uvid u materijal se može izvršiti svakog radnog dana u vremenu od 12-14 sati u Upravnoj zgradi "Vodovod" a.d. Doboj, u ulici Kralja Petra I broj 15B, u kancelariji broj 8 - Služba za pravne i kadrovske poslove.


v.d. predsjednika
Nadzornog odbora
Nebojša Marić

 
Prečice: VDVD