KP Gradska čistoća a.d. Gradiška saziva 19. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  KP Gradska čistoća a.d. Gradiška

KOMUNALNO PREDUZEĆE
„GRADSKA ČISTOĆA"a.d. GRADIŠKA
Broj: 02-1094/18
Datum: 19.11.2018. godine

Na osnovu člana 268. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 127/08, 58/09 i 100/11) i člana 58. Statuta Komunalnog preduzeća „GRADSKA ČISTOĆA" a.d. Gradiška, Nadzorni odbor na I sjednici održanoj dana 19.11.2018. godine donio je sljedeću

ODLUKU
o sazivanju Devetnaeste vanredne sjednice Skupštine akcionara
Komunalnog preduzeća „GRADSKA ČISTOĆA" a.d. Gradiška

I

Devetnaesta vanredna sjednica Skupštine akcionara Komunalnog preduzeća „Gradska čistoća" a.d. Gradiška, saziva se za dan 12.12.2018. godine sa početkom u 09,00 časova, u poslovnim prostorijama Komunalnog preduzeća „Gradska čistoća" a.d. Gradiška, koje se nalaze u Gradišci u Ulici Bistrička broj 1.

II

Ukoliko se zbog nedostatka kvoruma Devetnaesta vanredna sjednica Skupštine ne održi u zakazanom terminu ponovljena sjednica Skupštine će se održati u istim prostorijama dana 19.12.2018. godine sa početkom u 09,00 časova.

III

Sazivanje Devetnaeste vanredne sjednice Skupštine akcionara objavit će se najmanje 15 (petnaest) dana prije održavanja.
Javni poziv za Devetnaestu vanrednu sjednicu Skupštine akcionara objavit će se u dnevnom listu „EURO BLIC", te internet stranici banjalučke berze.

IV

Za Devetnaestu vanrednu sjednicu Skupštine akcionara Komunalnog preduzeća „Gradska čistoća" a.d. Gradiška predlaže se sljedeći:

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela:
- Predsjednika Skupštine akcionara,
- Zapisničara,
- Dva ovjerivača zapisnika
- Komisije za glasanje.
2. Razmatranje i usvajanje Izvoda iz zapisnika sa XVIII vanredne sjednice Skupštine akcionara,
3. Razmatranje i donošenje Odluke o razrješenju članova privremenog Nadzornog odbora KP "Gradska čistoća" a.d. Gradiška.
4. Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora.
5. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta KP "Gradska čistoća" a.d. Gradiška (dopuna djelatnosti Društva).

V

Pravo učešća i pravo glasa na Devetnaestoj vanrednoj sjednici Skupštine akcionara neposredno ili putem punomoćnika, odnosno predstavnika, imaju lica koja su kao akcionari koji imaju u vlasništvu akcije Društva s pravom glasa bili upisani u Knjigu akcionara Društva koja se vodi kod Centralnog registra hartija od vrijednosti RS na dan 03.12.2018. godine.
Punomoć za zastupanje, učestvovanje u radu i glasanje na Devetnaestoj vanrednoj sjednici Skupštine akcionara mora biti izdana, odnosno ovjerena kod nadležnog organa, u skladu s važećim propisima.

VI

Akcionari Društva imaju pravo i mogućnost da izvrše uvid u prijedlog svih odluka i akata čije je razmatranje i usvajanje predloženo dnevnim redom, u poslovnim prostorijama KP „Gradska čistoća" a.d. Gradiška, Ulica Bistrička broj 1. svakim radnim danom od 09.00-12.00 časova.

VII

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na Oglasnoj tabli Komunalnog preduzeća „Gradska čistoća" a.d. Gradiška.

 


Predsjednik privremenog
Nadzornog odbora
Igor Marčeta s.r.

 
Prečice: GCGR