Čajavec mega a.d. Banja Luka saziva vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Čajavec mega a.d. Banja Luka

AD "Čajavec-MEGA" Banjaluka
Upravni odbor
Broj: UO-132-K-719/18
Banjaluka, 22.11.2018. godine

Na osnovu člana 304. stav 1. tačka g) Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13 i 100/17), kao i člana 31. Statuta AD „Čajavec-MEGA" Banjaluka - Prečišćeni tekst, i člana 4. Poslovnika o radu Skupštine akcionara Društva - Prečišćeni tekst, Upravni odbor AD "Čajavec-MEGA" Banjaluka, na svojoj sjednici održanoj dana, 22.11.2018. godine, donosi

ODLUKU
o sazivu vanredne Skupštine akcionara AD "Čajavec-MEGA" Banjaluka

I

Vanredna Skupština akcionara AD "Čajavec-MEGA" Banjaluka (dalje: Društvo), biće održana dana, 12.12.2018. godine, u sjedištu Društva u Banjaluci, ulica Kralja Petra I Karađorđevića broj 103, sa početkom u 12 časova, sa sljedećim dnevnim redom:

1. Otvaranje Skupštine (direktor Društva), i imenovanje radnih tijela Skupštine:
a) Izbor predsjednika Skupštine;
b) Imenovanje zapisničara,
c) Imenovanje ovjerivača zapisnika (2 akcionara);
d) Imenovanje Komisije za glasanje (3 člana);
e) Utvrđivanje kvoruma za održavanje Skupštine i za odlučivanje na Skupštini;
2. Donošenje odluke o usvajanju dnevnog reda vanredne Skupštine akcionara Društva;
3. Donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa 24. godišnje Skupštine akcionara Društva;
4. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva;
5. Donošenje odluke o konverziji akcija Društva (PPA u RA);
6. Razmatranje i usvajanje odluke o emisiji redovnih akcija po osnovu konverzije akcija društva (PPA u RA).

II

Pozivaju se akcionari da prisustvuju vanrednoj Skupštini akcionara Društva u zakazano vrijeme. Pravo glasa na ovoj sjednici Skupštine mogu ostvariti svi akcionari-imaoci svih klasa, odnosno vrsta akcija Društva, i to lično ili preko punomoćnika, ako su, prema izvještaju Centralnog registra HoV a.d. Banjaluka, vlasnici akcija Društva na deseti dan prije dana održavanja sjednice, odnosno na dan, 2.12.2018. godine.

III

Punomoćnici su dužni predati Komisiji za glasanje originalnu punomoć za zastupanje na ovoj Skupštini, ovjerenu od strane nadležnog organa, a zakonski zastupnici su dužni predočiti aktuelni izvod iz sudskog registra akcionara.

IV

U slučaju da se vanredna Skupština akcionara Društva ne održi u zakazano vrijeme zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica Skupštine se zakazuje istog dana, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom sa početkom u 13 časova.

V

Ponovljena Skupština može valjano odlučivati ako su prisutni ili predstavljeni akcionari koji imaju ili zastupaju više od jedne trećine ukupnog broja glasova svih akcija sa pravom glasa.

VI

Materijali sa dnevnim redom su dostupni svim akcionarima u sjedištu Društva u Banjaluci, u ulici Kralja Petra I Karađorđevića broj 103, svakog radnog dana (ponedjeljak - petak), u vremenu od 9 do 14 časova, počev od dana objavljivanja ovog javnog poziva pa do održavanja Skupštine. Sve dodatne informacije, mogu se dobiti na telefon broj 051/921-570.

VII

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.


Predsjednica Upravnog odbora
Nađa Alagić

 
Prečice: CMEG