Rudnici željezne rude Ljubija a.d. Prijedor saziva 31. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

RUDNICI ŽELJEZNE RUDE LJUBIJA AD PRIJEDOR
PRIVREMENI UPRAVNI ODBOR
Broj: PUO 9/R/18
Dana: 22.11.2018. godine

Na osnovu člana 272. stav 4. i 5. Zakona o privrednim društvima Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13), te člana 35. Statuta Rudnika željezne rude "Ljubija" a.d. Prijedor, privremeni Upravni odbor Društva je na svojoj 9. (devetoj) redovnoj sjednici održanoj dana, 22.11.2018. godine, donio

ODLUKU
o sazivanju 31. (trideset prve) redovne sjednice Skupštine akcionara Društva

I

Saziva se 31. (trideset prva) redovna sjednica Skupštine akcionara Rudnika željezne rude "Ljubija" a.d. Prijedor, koja će biti održana dana, 24.12.2018. godine (ponedjeljak), u prostorijama Društva, sa početkom u 11 časova.

II

Za 31. (trideset prvu) redovnu sjednicu Skupštine akcionara privremeni Upravni odbor je utvrdio sljedeći

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela Skupštine akcionara:
1.1. Komisije za glasanje;
1.2. Zapisničara i dva ovjerivača zapisnika;
2. Usvajanje izvještaja Komisije za glasanje;
3. Razmatranje i usvajanje izvoda iz zapisnika sa 30. (tridesete) redovne sjednice Skupštine akcionara RŽR "Ljubija" a.d. Prijedor;
4. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu privremenog Upravnog odbora Društva za 2017. godinu;
5. Donošenje Odluke o stavljanju van snage:
a) Odluke o izboru i imenovanju Komisije za izbor dva člana Upravnog odbora ispred Akcijskog fonda Republike Srpske i Fonda za restituciju Republike Srpske broj: 26/R-P/16 od 10.5.2016. godine;
b) Odluke o utvrđivanju uslova, standarda i kriterijuma za izbor dva člana Upravnog odbora ispred Akcijskog fonda Republike Srpske i Fonda za restituciju Republike Srpske broj: 26/R-P/16 od 10.5.2016. godine;
v) Odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje dva člana Upravnog odbora ispred Akcijskog fonda Republike Srpske i Fonda za restituciju Republike Srpske broj: 26/R-P/16 od 10.5.2016. godine;
g) Javnog konkursa za izbor i imenovanje Komisije za izbor dva člana Upravnog odbora ispred Akcijskog fonda Republike Srpske i Fonda za restituciju Republike Srpske broj. A-522-08/16 od 10.8.2016. godine;
6. Donošenje odluke o razrješenju privremenog Upravnog odbora;
7. Donošenje odluke o imenovanju Upravnog odbora;
8. Donošenje odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora "ArcelorMittal Prijedor" d.o.o. Prijedor, imenovanih ispred RŽR "Ljubija" a.d. Prijedor;
9. Donošenje odluke o imenovanju 2 (dva) člana Nadzornog odbora "ArcelorMittal Prijedor" d.o.o. Prijedor, ispred RŽR "Ljubija" a.d. Prijedor ;
10. Donošenje odluke o imenovanju člana Upravnog odbora "ArcelorMittal Prijedor" d.o.o. Prijedor, ispred RŽR "Ljubija" a.d. Prijedor;
11. Razmatranje i usvajanje finansijskih izvještaja za 2017. godinu Društva;
12. Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju Društva za 2017. godinu;
13. Razmatranje i usvajanje izvještaja o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja Društva za 2017. godinu;
14. Razmatranje i usvajanje odluke o pokriću ostvarenog gubitka;
15. Informacije o rezultatima poslovanja za 2017. godinu, povezanih pravnih lica;
a) "ArcelorMittal Prijedor" d.o.o. Prijedor;
b) "Rudarski institut" d.o.o. Prijedor;
v) d.o.o. "Tvek-Ljubija" Prijedor;
16. Donošenje odluke o osnivanju poslovne jedinice Društva;

III

U slučaju da se zakazana sjednica Skupštine akcionara ne održi navedenog dana, zbog nedostatka kvoruma, ponovljena će biti održana dana, 28.12.2018. godine, u isto vrijeme, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.

IV

Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini imaju akcionari ili njihovi zakonski zastupnici ili punomoćnici koji su upisani u knjigu Centralnog registra hartija od vrijednosti na dan, 14.12.2018. godine.

V

Zainteresovani akcionari mogu izvršiti uvid u materijale, te dobiti kopije istih, svakog radnog dana u prostorijama Društva u vremenu od 9 do 14 časova, počev od dana, 14.12.2018. godine.

VI

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u dnevnoj štampi, te na oglasnoj ploči i internet stranicama Društva i Banjalučke berze.

 

Predsjednik privremenog
Upravnog odbora
Draško Ljubičić, dipl. inž. el.

 
Prečice: LJUB