Mikroelektronika a.d. Banja Luka saziva 16. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

MIKROELEKTRONIKA AD BANJA LUKA

U skladu sa članom 33. i članom 53. Statuta Mikroelektronika AD Banja Luka, Upravni odbor Mikroelektronika AD Banja Luka

SAZIVA

XVI redovnu (godišnju) sjednicu Skupštine akcionara Mikroelektronika AD Banja Luka koja će se održati dana 24.12.2018. godine sa početkom u 9,00 časova u prostorijama Mikroelektronika AD Banja Luka, ulica Blagoja Parovića bb, Banja Luka.
Za XVI redovnu (godišnju) sjednicu Skupštine akcionara Mikroelektronika AD Banja Luka (u daljem tekstu: Društvo) se predlaže sljedeći

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela Skupštine akcionara
1.1. Komisija za glasanje i verifikacija mandata
1.2. Zapisničar
1.3. Dva ovjerivača Zapisnika
2. Usvajanje zapisnika sa XV redovne sjednice Skupštine akcionara održane 04.12.2017. godine
3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisne revizorske kuće o reviziji finansijskih izvještaja Društva za 2017. godinu
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisne revizorske kuće o reviziji konsolidovanih finansijskih izvještaja Društva za 2017. godinu
5. Razmatranje i usvajanje finansijskih izvještaja Društva za 2017. godinu
6. Razmatranje i usvajanje konsolidovanih finansijskih izvještaja Društva za 2017. godinu
7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva za 2017. godinu
8. Razmatranje i usvajanje konsolidovanih Izvještaja o poslovanju Društva za 2017. godinu
9. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora Društva za 2017. godinu
10. Donošenje Odluke o raspodjeli ostvarene dobiti Društva za 2017. godinu
11. Donošenje Odluke o izboru nezavisne revizorske kuće za reviziju finansijskih izvještaja Društva za 2018. godinu
12. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju člana Upravnog odbora Društva
13. Donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o regulisanju međusobnih prava i obaveza između Društva i članova Upravnog odbora

Pravo na učešće u radu i odlučivanju na XVI redovnoj (godišnjoj) sjednice Skupštine akcionara Društva imaju svi akcionari lično ili zastupani po punomoćnicima, a prema Izvještaju Centralnog registra HOV a.d. Banja Luka koji sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na dan 14.12.2018. godine.
Punomoć za zastupanje mora biti ovjerena kod nadležnog organa.
Pozivamo sve akcionare da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pisanim putem uzmu učešće u radu i odlučivanju na predmetnoj sjednici Skupštine akcionara.
U slučaju da se zakazana sjednica Skupštine akcionara ne održi 24.12.2018. godine zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica će se održati istog dana sa početkom u 13,00 časova na istom mjestu i sa istim dnevnim redom. Skupštinske materijale akcionari mogu dobiti na uvid u prostorijama Društva svakog radnog dana od 10.12.2018. do dana održavanja sjednice Skupštine akcionara u vremenu od 8,00-15,00 časova.

 


PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA
Dragan Praštalo

 
Prečice: CMEL