Rudnik kaolina Motajica a.d. Srbac saziva 18. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

Na osnovu člana 18. Poslovnika o radu Skupštine, Upravni odbor Društva Rudnik kaolina 'MOTAJICA" AD Kobaš-Srbac

SAZIVA
Osamnaestu redovnu sjednicu Skupštine akcionara Rudnik kaolina "MOTAJICA" AD Kobaš-Srbac, koja će se biti održana dana, 22.12.2018. godine, sa početkom u 10 časova u prostorijama Društva u Srpcu (Mome Vidovića bb).

Za sjednicu se predlaže sljedeći

DNEVNI RED
1. Izbor radnih tijela Skupštine akcionara
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice
3. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Upravnog odbora za 2017. god.
4. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Nadzornog odbora u 2017. god.
5. Razmatranje i usvajanje revizorskog izvJeštaja za 2017. god.
6. Donošenje odluke o usvajanju plana poslovanja za 2018. god.
7. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Društva za 2017. god.
8. Razmatranje i usvajanje finansijskih izvještaja (godišnjeg obračuna) za 2017. god.
9. Donošenje odluke o izboru revizorske kuće za 2018. god.
10. Usvajanje odluke o rasporedu iskazane neto dobiti po završnom računu za 2017. god.
11. Razmatranje i usvajanje osnova godišnjeg plana rada za 2018. god.
Pisani poziv o sazivu sjednice Skupštine akcionara Društva sa prijedlogom dnevnog reda će biti objavljen na internet stranici Vanjalučke berze, oglasnoj tabli Društva i u dva dnevna lista koji se distribuiraju na teritoriji Republike Srpske.

U slučaju da se Skupština ne održi navedenog dana zbog nedostatka kvoruma, ponovna sjednica će biti održana istog dana sa početkom u 12 časova na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Materijali za sjednicu Skupštine mogu se dobiti na uvid i preuzeti lično u sjedištu Društva u Srpcu.
Za sva pitanja u vezi sa održavanjem Skupštine akcionari se mogu javiti na tel. 051/740-136, kontakt osoba je Dijana
Pejaković.

UPRAVNI ODVOR
Prečice: MTKS