Prijedorputevi a.d. Prijedor ponovo saziva 19. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Prijedorputevi a.d. Prijedor

Privredno društvo za izgradnju, održavanje i zaštitu
puteva "PRIJEDORPUTEVI" a.d. PRIJEDOR

Broj: 01-345-2609/18
Datum: 16.11.2018. godine

Na osnovu člana 304. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13 i 100/17) i člana 67. Statuta „Prijedorputevi" a.d. Prijedor, Upravni odbor Društva je dana 16.11.2018. godine donio odluku broj: 01-345-2607-8/18 kojom:

SAZIVA
DEVETNAESTU (XIX) redovnu godišnju Skupštinu akcionara Privrednog društva za izgradnju, održavanje i zaštitu puteva „PRIJEDORPUTEVI" a.d. Prijedor koja će se održati dana 24.12.2018. godine (ponedeljak) sa početkom u 10,00 časova u prostorijama upravne zgrade Društva, koja se nalazi u Prijedoru, ul. „27. Juna" br. 17.

Za sjednicu se predlaže sledeći:

DNEVNI RED:

1. Izbor predsjedavajućeg Skupštine akcionara
2. Izbor radnih tijela Skupštine (Komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika)
3. Donošenje odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za glasanje
4. Usvajanje Zapisnika sa prethodne XVIII redovne skupštine akcionara Društva održane 24.08.2017. godine
5. Donošenje Odluke o prihvatanju Revizorskog izvještaja o izvršenoj reviziji finansijskog izvještaja Društva za 2017. godinu
6. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju za 2017. godinu
7. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Finansijskog izvještaja za 2017. godinu
8. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2017. godinu
9. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti Društva za 2017. godinu
10. Donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Društva za poslovnu 2018. godinu

Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini imaju akcionari ili njihovi zakonski zastupnici ili punomoćnici koji su upisani u knjigu akcionara Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na deseti dan prije održavanja sjednice Skupštine akcionara, odnosno na dan 14.12.2018. godine.
U slučaju da se zbog nedostatka kvoruma zakazana Skupština Društva ne održi u gore zakazanom terminu, ponovljenja skupština će se održati istog dana u 12,00 časova na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Obavještavaju se akcionari Društva da sve informacije u vezi održavanja godišnje skupštine i materijale mogu dobiti u sjedištu Društva i na internet stranici Banjalučke berze.

 

Predsjednik Upravnog odbora:

Janjić Mile, dipl. ekonomista, s.r.

 
Prečice: PDPT