Imako a.d. Banja Luka saziva 16. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

IMAKO AD BANJALUKA
Upravni odbor

Na osnovu člana 62. Statuta Imako a.d. Banjaluka, Upravni odbor Društva na sjednici Upravnog odbora održanog dana, 20.10.2018. godine,

SAZIVA
XVI redovnu sjednicu Skupštine akcionara Imako a.d. Banjaluka

XVI redovna sjednica Skupštine akcionara će biti održana dana, 10.12.2018. godine, u upravnoj zgradi Društva u ulici Kralja Alfonsa XIII br. 21 a, u Banjaluci sa početkom u 9 časova.
Za sjednicu akcionara Upravni odbor predlaže sljedeći

DNEVNI RED

1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara
2. Imenovanje komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika
3. Usvajanje izvještaja komisije za glasanje
4. Razmatranje i usvajanje izvoda iz zapisnika sa XV sjednice Skupštine akcionara
5. Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju za 2017. godinu
6. Razmatranje i usvajanje finansijskih izvještaja o poslovanju za 2017. godinu
7. Razmatranje i usvajanje izvještaja nezavisnog revizora
8. Razmatranje i usvajanje odluke o raspodjeli dobiti ostvarenoj u 2017. godini
9. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Upravnog odbora
10. Izbor nezavisnog revizora

Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine akcionara imaju svi akcionari registrovani u Centralnom registru hartija od vrijednosti deseti dan prije održavanja sjednice Skupštine akcionara.
U slučaju nedostatka kvoruma ponovljena sjednica Skupštine akcionara biće održana sa isti dan u 10 časova.

 

Predsjednik
Upravnog odbora

 

 
Prečice: IMAK