Telekom Srpske a.d. Banja Luka saziva 38. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

„Mtel" a.d. BANjA LUKA
UPRAVNI ODBOR
Broj: 1-02-52921/18
Dana, 05.11.2018. godine

Na osnovu člana 19,21. i 33. Statuta Društva, Upravni odbor na XXXII sjednici održanoj 05.11.2018. godine donosi:

POZIV
za XXXVIII Skupštinu akcionara
Telekomunikacija Republike Srpske a.d. Banja Luka

I

XXXVIII Skupština akcionara održaće se dana 07.12.2018. godine (petak) u 13:00 časova, u zgradi Mtel-a u ulici Mladena Stojanoviča broj 8. Banja Luka.
Za Skupštinu se predlaže sljedeći:

DNEVNI RED

1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru Predsjednika Skupštine akcionara.
2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XXXVII Skupštine akcionara.
3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o isplati privremene dividende.
4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru članova Upravnog odbora Telekomunikacija RS a.d. Banja Luka.

II

Poziv za XXXVIII Skupštinu akcionara objavljuje se u dva dnevna lista registrovana na području Republike Srpske i to: „Glas Srpske" i „Nezavisne novine".
Poziv za Skupštinu akcionara sa prijedlozima odluka i drugim materijalima, o kojima će se odlučivati na Skupštini su dostupni akcionarima na internet stranici Društva i internet stranici berze, kao i na uvid u iste u prostorijama Društva u Banjoj Luci u ul. Vuka Karadžića broj 2. u terminu od 9-15 časova svakog radnog dana od dana objavljivanja poziva do dana održavanja Skupštine. Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruju akdonari na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na dan 27.11.2018. godine.
Prijavljivanje i evidentiranje akcionara vršiće se u prostorijama Mtel-a u Banjoj Luci, jedan sat prije početka Skupštine.
U slučaju da se Skupština ne održi navedenog dana zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština će se održati dana 08.12.2018.godine (subota) u isto vrijeme, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Pozivaju se svi akcionari da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pisanim putem uzmu učešće u radu Skupštine akcionara. Pisana izjava o glasanju dostavlja se u sjedište Društva najkasnije dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara.


PREDSJEDNIK
UPRAVNOG ODBORA
Predrag Ćulibrk

 

 
Prečice: TLKM