Vodovod i komunalije a.d. Zvornik saziva 15. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

Na osnovu člana 23. i 47. Sgatuga Akcionarskog društva "VODOVOD I KOMUNALIJE" Zvornik i odluke Nadzornog odbora, broj 4989 od 5.11.2018. godine, Nadzorni odbor

SAZIVA

XV redovnu sjednicu Skupštine akcionara AD "VODOVOD I KOMUNALIJE" Zvornik koja će se održati dana, 7.12.2018. godine, sa početkom u 10 časova u prostorijama AD "VODOVOD I KOMUNALIJE" Zvornik, Karakaj 146/A Zvornik.
Za sjednicuje predložen sljedeći

Dnevni red

1. Izbor:
1.1. Imenovanje radnih tijela;
2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara;
3. Razmatranje i usvajanje izvještaja o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja AD "VODOVOD I KOMUNALIJE" Zvornik za 2017. godinu;
4. Razmatranje i usvajanje:
4.1. Izvještaja o radu Nadzornog odbora AD "VODOVOD I KOMUNALIJE" Zvornik za 2017. godinu;
4.2. Izvještaja o radu Odbora za reviziju AD „VODOVOD I KOMUNALIJE" Zvornik za 2017. godinu;
4.3. Izvještaja o poslovanju AD "VODOVOD I KOMUNALIJE" Zvornik za 2017. godinu;
4.4. Finansijskog izvještaja AD "VODOVOD I KOMUNALIJE" Zvornik za 2017. godinu;
4.5. Odluke o raspodjeli dobiti AD "VODOVOD I KOMUNALIJE" Zvornik ostvarene u 2017. godini;
5. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja AD "VODOVOD I KOMUNALIJE" Zvornik za 2018. godinu;
6. Razmatranje i usvajanje:
6.1. Odluke o poništenju Odluke o utvrđivanju uslova, standarda i kriterijuma za izbor tri člana Odbora za reviziju AD "VODOVOD I KOMUNALIJE" Zvornik br. 2980 od 22.7.2016. godine,
6.2. Odluke o poništenju Odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje tri člana Odbora za reviziju AD "VODOVOD I KOMUNALIJE" Zvornik br. 2981 od 22.7.2016. godine i br. 2985 od 22.7.2016. godine,
7. Razmatranje i usvajanje:
7.1. Odluke o utvrđivanju uslova, standarda i kriterijuma za izbor tri člana Odbora za reviziju AD "VODOVOD I KOMUNALIJE" Zvornik;
7.2. Odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje tri člana Odbora za reviziju AD "VODOVOD I KOMUNALIJE" Zvornik,
8. Razmatranje i usvajanje:
8.1. Odluke o razrješenju jednog v.d. člana Nadzornog odbora AD "VODOVOD I KOMUNALIJE" Zvornik ispred kapitala jedinice lokalne samouprave - grad Zvornik;
8.2. Odluke o imenovanju jednog v.d. člana Nadzornog odbora AD "VODOVOD I KOMUNALIJE" Zvornik ispred kapitala jedinice lokalne samouprave - grad Zvornik;
8.3. Odluke o razrješenju jednog člana Nadzornog odbora AD "VODOVOD I KOMUNALIJE" Zvornik iz reda akcionara koji imaju najmanje 5% akcija;
8.4. Odluke o imenovanju jednog člana Nadzornog odbora AD "VODOVOD I KOMUNALIJE" Zvornik iz reda akcionara koji imaju najmanje 5% akcija;
8.5. Odluke o utvrđivanju uslova, standarda i kriterijuma za izbor i imenovanje tri člana Nadzornog odbora AD "VODOVOD I KOMUNALIJE" Zvornik ispred kapitala jedinice lokalne samouprave - grad Zvornik;
8.6. Odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje tri člana Nadzornog odbora AD "VODOVOD I KOMUNALIJE" Zvornik ispred kapitala jedinice lokalne samouprave - grad Zvornik;
8.7. Odluke o imenovanju komisije za izbor i imenovanje tri člana Nadzornog odbora AD "VODOVOD I KOMUNALIJE" Zvornik ispred kapitala jedinice lokalne samouprave - grad Zvornik;

Pozivaju se svi akcionari da lično ili preko punomoćnika ili glasanjem pismenim putem učestvuju u radu Skupštine AD ,"VODOVOD I KOMUNALIJE" Zvornik.
Punomoć za zastupanje akcionara mora biti ovjerena kod nadležnog organa ili u Stručnoj službi AD "VODOVOD I KOMUNALIJE" Zvornik. Sa sadržajem materijala koji su na dnevnom redu Skupštine zainteresovana lica mogu se upoznati u Upravi Društva svakog radnog dana, počev od 12.11.2018. godine do dana održavanja sjednice Skupštine akcionara u vremenu od 8 do 14 časova.
U slučaju da se sjednica Skupštine akcionara ne održi navedenog dana, ponovljena sjednica Skupštine akcionara održaće se dana, 14.12.2018. godine, na istom mjestu, u isto vrijeme i sa istim dnevnim redom.

Broj: 4994
Datum: 5.11.2018. godine
Zvornik

V.d. predsjednika
Nadzornog odbora
Zoran Radosavljević, dipl. ekonomista

 
Prečice: RADZ