JP Vodovod i kanalizacija a.d. Rogatica - Otvara se stečajni postupak

Izvor:  Službeni glasnik RS broj 102/16

Okružni privredni sud u Istočnom Sarajevu, stečajni sudija Almina Oruč, u stečajnom postupku nad: JP "Vodovod i kanalizacija" a.d. Rogatica, na ročištu za utvrđivanje uslova za otvaranje stečajnog postupka, održanom 22.11.2016. godine, donio je sljedeće

RJEŠENJE

1. Otvara se stečajni postupak nad imovinom pravnog lica: JP "Vodovod i kanalizacija" a.d. Rogatica, Preobraženska bb, JIB 440609950008.
2. Za stečajnog upravnika imenuje se Vlado Simović iz Foče.
3. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasnik Republike Srpske" prijave svoja potraživanja Sudu, u dva primjerka, sa dokazima.
4. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da svoje dugove prema stečajnom dužniku izmire bez odlaganja.
5. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana, računajući od isteka dva dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasnik Republike Srpske", prijave svoja razlučna i izlučna prava i u prijavi naznače dio imovine stečajnog dužnika na koji se odnosi njihov zahtjev i iznos do kojeg njihova potraživanja po predviđanju neće biti pokrivena tim razlučnim pravom i izlučni povjerioci da u prijavi naznače predmet u imovini na koji se njihov zahtjev odnosi.
6. Oglas o otvaranju stečajnog postupka objavljen na oglasnoj tabli ovog suda 22.11.2016. godine, a isti će se dostaviti u "Službeni glasnik Republike Srpske" i OJT.
7. Skupština povjerilaca na kojoj će biti ispitane prijave potraživanja (ispitno ročište) i izvještajno ročište zakazuju se za 26.1.2017. godine, u 12,00 časova, u zgradi Okružnog privrednog suda u Istočnom Sarajevu, Ul. vojvode Radomira Putnika bb.

Obrazloženje

Prijedlog da se nad stečajnim dužnikom JP "Vodovod i kanalizacija" a.d. Rogatica, Preobraženska bb, otvori stečajni postupak podnio je predlagač, zakonski zastupnik Bojović Aleksandar ovom sudu 19.4.2016. godine. U prijedlogu se navodi da je JP "Vodovod i kanalizacija" a.d. Rogatica poslovao duži vremenski period sa gubitkom. Preduzeće nije moglo izvršavati svoje obaveze, što je dovelo do blokade računa od 16.6.2015. godine. Blokadom računa u potpunosti se prestalo sa izmirivanjem obaveza prema povjeriocima. Privremeni stečajni upravnik je u svom izvještaju i na ročištu izjavio da Preduzeće raspolaže imovinom, da su dospjele a neizmirene obaveze veće od raspoloživih likvidnih sredstava, te da je Preduzeće nelikvidno, što znači da su ispunjeni uslovi da se nad Preduzećem otvori stečajni postupak. Na osnovu izvedenih dokaza, stečajni sudija je utvrdio da su ispunjeni uslovi da se nad dužnikom otvori stečajni postupak, te je na osnovu člana 47. stav 2, a u vezi sa članom 6. Zakona o stečajnom postupku, odlučio kao u stavu 1. izreke Rješenja. Odluka iz stava 2. izreke Rješenja temelji se na članu 49. stav 1. Zakona o stečajnom postupku, a stečajni upravnik ispunjava uslove iz člana 23. st. 1. i 3. citiranog Zakona. Stečajni sudija, nakon što je ocijenio da je prijedlog dozvoljen, da postoje stečajni razlozi, u skladu sa odredbom člana 47. stav 4. Zakona o stečajnom postupku ("Službeni glasnik Republike Srpske ", br. 67/02, 77/02 i 38/03), odlučio je kao u dispozitivu ovog rješenja.


Stečajni sudija, Almina Oruč, s.r.


Pouka o pravnom lijeku
Protiv ovog rješenja žalbu može uložiti stečajni dužnik. Žalba se podnosi Višem privrednom sudu u Banjoj Luci u roku od osam dana od dana objavljivanja Rješenja u "Službenom glasniku Republike Srpske" putem ovog suda. Žalba se podnosi u dva primjerka.


(61 0 St 009704 16 St-su)

 
Prečice: VKRO