Stara gora a.d. Rogatica - u stečaju - Zaključuje se stečajni postupak

Izvor:  Službeni glasnik RS 96/2016

Okružni privredni sud u Istočnom Sarajevu, stečajni sudija Samra Akova, u stečajnom postupku nad Akcionarskim društvom za usluge u šumarstvu "Stara Gora" Rogatica, Romanijska bb, Rogatica, 26.10.2016. godine donio je sljedeć e

RJEŠENJE

1. Zaključuje se stečajni postupak nad Akcionarskim društvom za usluge u šumarstvu "Stara Gora" Rogatica, Romanijska bb, Rogatica, JIB 4400608040008, matični broj 1939076.
2. Ovo rješenje će se objaviti u "Službenom glasniku Republike Srpske" i na oglasnoj tabli Suda, te će se dostaviti tužilaštvu.
3. Po pravosnažnosti ovog rješenja isto će biti dostavljeno Registru Okružnog privrednog suda u Istočnom Sarajevu radi brisanja stečajnog dužnika iz sudskog registra.
4. Obavještavaju se stečajni dužnik, stečajni upravnik i povjerioci da pravne posljedice zaključenja stečajnog postupka nastupaju osam dana nakon objavljivanja ovog rješenja u "Službenom glasniku Republike Srpske".

Obrazloženje

Rješenjem Okružnog privrednog suda u Istočnom Sarajevu broj: 61 0 St 005125 16 St, od 3.8.2016. godine, pokrenut je stečajni postupak na osnovu prijedloga likvidacionog upravnika nad Akcionarskim društvom za usluge u šumarstvu "Stara Gora" Rogatica, Romanijska bb, Rogatica, a oglas o otvaranju stečajnog postupka objavljen je u "Službenom glasniku Republike Srpske", broj 69, od 16.8.2016. godine.
Na ispitnom ročištu, 20.10.2016. godine, ispitana je prijava potraživanja povjerioca: Ministarstvo finansija, Poreska uprava RS u ukupnom iznosu od 286.838,63 KM. Stečajni upravnik je prihvatio potraživanje povjerioca i isto priznao u cijelosti, a sve na osnovu pravosnažne i izvršne presude Okružnog privrednog suda u Istočnom Sarajevu, broj: 61 0 Ps 005978 15 Ps 2, od 7.7.2015. godine, i na osnovu Zapisnika o izvršenoj kontroli, broj: 06/1.07/0702-456.1-23140/2016, od 13.9.2016. godine, te potraživanje razvrstao u opšti isplatni red.
Na izvještajnom ročištu, koje je održano odmah nakon ispitnog ročišta, stečajni upravnik je naveo da stečajni dužnik raspolaže novčanim sredstvima u iznosu od 210.183,37 KM, da druge imovine stečajni dužnik nema, a kako se u toku likvidacionog, odnosno stečajnog postupka prijavio samo povjerilac Ministarstvo finansija, Poreska uprava RS, čija su potraživanja u likvidacionom postupku osporena, a naknadno izvršenom presudom priznata, predložio je da se odmah pristupi glavnoj diobi, namiri stečajni povjerilac, izmire troškovi postupka i zaključi stečajni postupak. Na prijedlog glavne diobe stečajni povjerilac nije imao prigovora, a kako je Sud dao saglasnost da se glavna dioba izvrši na način da se povjerilac namiri za iznos 207.583,37 KM, odnosno 72,37%, da se izmire troškovi likvidacionog i stečajnog postupka, stečajni upravnik je izvršio glavnu diobu i dostavio završni račun, pa su se stekli uslovi da se stečajni postupak zaključi.
Imajući u vidu da su tokom stečajnog postupka sprovedene radnje unovčenja stečajne mase i namirenja stečajnih povjerilaca prema raspoloživoj stečajnoj masi, kao i da stečajni dužnik nema više imovine iz koje bi se mogli dalje namirivati povjerioci, to su se stekli uslovi za zaključenje stečajnog postupka, pa je Sud donio odluku kao u izreci na osnovu člana 131. Zakona o stečajnom postupku.


Stečajni sudija, Samra Akova, s.r.


Pouka
Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Višem privrednom sudu u Banjoj Luci u roku od osam dana od dana prijema. Žalba se podnosi putem ovog suda u tri primjerka.

(61 0 St 005125 16 St-su)

 
Prečice: STGO