Stara gora a.d. Rogatica - u stečaju - Otvara se stečajni postupak

Izvor:  Službeni glasnik RS 69/2016

Kod Okružnog privrednog suda u Istočnom Sarajevu Rješenjem broj 61 0 St 005125 16 St, od 3.8.2016. godine, otvoren je stečajni postupak nad imovinom pravnog lica Akcionarsko društvo za usluge u šumarstvu "Stara gora" Rogatica, Romanijska bb, Rogatica, JIB 4400608040008, matični broj 1939076.
Za stečajnog upravnika imenuje se Štica Milorad, sa liste stečajnih upravnika.
Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku Republike Srpske" prijave svoja potraživanja Sudu, u dva primjerka, sa dokazima, pozivom na broj 61 0 St 005125 16 St. Uz prijavu, povjerioci su dužni priložiti dokaz o uplaćenoj taksi na prijavu potraživanja u iznosu 1% od visine prijavljenog potraživanja, s tim da ista ne može biti manja od 50,00 KM niti veća od 10.000,00 KM, a koja će se uplatiti u korist budžeta Republike Srpske, osim povjerilaca koji su već u likvidacionom postupku prijavili svoja potraživanja i čija potraživanja su priznata u tom postupku.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da svoje dugove prema stečajnom dužniku izmire bez odlaganja.
Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana obavijeste stečajnog upravnika koja prava obezbjeđenja potražuju na predmetima imovine stečajnog dužnika.
Određuje se upis zabilježbe o otvaranju stečajnog postupka u registru Okružnog privrednog suda u Istočnom Sarajevu.
Zakazuje se ročište za ispitivanje prijava potraživanja za četvrtak, 20.10.2016. godine, u 10,00 časova, nakon kojeg će se u nastavku odmah održati i izvještajno ročište.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka objaviće se istog dana kad je i doneseno, odnosno 3.8.2016. godine, na oglasnoj tabli Suda i u "Službenom glasniku Republike Srpske".


(61 0 St 005125 16 St-su)

 
Prečice: STGO