Oslobođenje a.d. Banja Luka - Privremeno zaustavljanje trgovanja

Banjalučka berza je dana 07.02.2011. godine donijela odluku o privremenom zaustavljanju trgovanja sa hartijama od vrijednosti emitenta  Oslobođenje a.d. Banja Luka , po osnovu rješenja Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci, br. 57 0 St 090233 10 St od 03.02.2011. godine, o pokretanju prethodnog postupka za utvrđivanje uslova za otvaranje stečajnog postupka.

Prekid trgovanja će trajati do dobijanja informacija od emitenta ili Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci u vezi sa pokrenutim prethodnim postupkom za utvrđivanje uslova za otvaranje stečajnog postupka nad ovim emitentom, odnosno drugih značajnih događaja koji bi mogli imati uticaj na kretanje cijena akcija.

 

 


Prilog:Prečice: OSLB